اداره كل استاندارد استان خوزستان
کد کاربر
رمز
 
اداره کل استاندارد خوزستان
*بکارگيري سيستم اتوماسيون اداري گامي در جهت رسيدن به اهداف دولت الکترونيک،ارايه خدمات بهتر،افزايش بهره وري و بالابردن سرعت انجام امور مکاتبات مي باشد. 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>